ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.62 ถึงวันที่ 17 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการซักซ้อมความเข้าใจประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
 
     

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการซักซ้อมความเข้าใจประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง IT ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลไปยังห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง โดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ได้แก่ นางสาวสุทิศา จั่นมุกดา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และนางสาวหทัยกาญจน์ ทิพย์มา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ