ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ต.ค.62 ถึงวันที่ 7 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศํกดิ์ อาจารย์ตัวอย่าง และบุคลากรตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2560
 
     

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้มีผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ตัวอย่าง และบุคลากรตัวอย่าง ดังนี้

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์
- Professor Dr.Yves Gagnon  

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน
- นายแพทย์สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ 
 
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ 

บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย
- รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ 

บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว