ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.62 ถึงวันที่ 13 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
 
     
 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ 
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
    - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
    - หากมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC  TOEFL  IELTS หรือ CU-TEP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ เมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
    - หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้ากำลัง หรือออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารดิจิทัล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
    - สามารถจับประเด็น ย่อยเนื้อหาหรือข้อมูลเชิงลึก เช่น งานวิจัย หรือ เนื้อหาวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมนิสิต ให้ออกมาเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
    - สามารถผลิตสื่อนำเสนอใน New Media (Website, Social Media, Interactive Media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อวางแผนสื่อสารออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร
    - สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ เช่น Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop และโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe Premier Pro, Vegas
    - มีทักษะการพูดและเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
    - มีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานนอกเวลา
    - หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานและบริหารสื่อ New Media (Website, Social Media, Interactive Media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อวางแผนสื่อสารออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ผู้สมัครต้องนำเสนอ Portfolio พร้อมใบสมัคร

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 13 ธันวาคม 2562
 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616

               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616

                 Website : http://capr.tsu.ac.th


 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร