ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.62 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ตามความต้องการของสาขาวิชาสัตวศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
    -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาทางด้านสัตวศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์การผลิตสุกร

2. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
    - สามารถสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม วรรณคดี หรือวรรณคดีเปรียบเทียบ
    - เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย (ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)
    - เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก : 26 ธันวาคม 2562
 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616

               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616

                 Website : http://capr.tsu.ac.th


 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร