ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.62 ถึงวันที่ 16 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ 
    - หากมีความสามารถในการขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการ หรืองานสารบรรณ หรืองานพัฒนานิสิต หรืองานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
    - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการ หรือการจัดการ หรือการประสานงานโครงการ หรือกิจกรรมด้านวิชาการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 3 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
    - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) (ให้แนบหลักฐาน)
    - มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ให้แนบหลักฐาน)

4. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 16 ธันวาคม 2562 
 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616

               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616

                 Website : http://capr.tsu.ac.th


 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร