ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
     

 หนังสือแจ้งข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 คู่มือ ITA 2020

 หนังสือขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้รับบริการโครงการบริการวิชาการ)

 แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้รับโครงการบริการวิชาการ)

 หนังสือขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรภายในสังกัดเพื่อทำหน้าที่ประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

 แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

 หนังสือขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นิสิต) วิทยาเขตสงขลา

 หนังสอขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นิสิต) วิทยาเขตพัทลุง

 แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นิสิต)