ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 มี.ค.63 ถึงวันที่ 3 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรม "การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก และได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก