ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 6 มี.ค.63 ถึงวันที่ 10 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     

1. อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์  สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561
2. อาจารย์ ดร.ชำนาญ  ชินสีห์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561
3. อาจารย์ ดร.จักรพงศ์  ไชยบุรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อนุสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561
4. อาจารย์ ดร.นิรมล  จันทรชาติ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อนุสาขาวิชาเคมีอตุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561
5. อาจารย์ ดร.นันทรัตน์  พฤกษาพิทักษฺ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2561
6. อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

รายละเอียดเพิ่มเติม