ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.64 ถึงวันที่ 9 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ Sharing Day : ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ Sharing Day : ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) "กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และการต่อยอดผลลัพธ์กับผลผลิตของบุคลากร องค์กร" โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) มหาวิทยาลัยทักษิณ : การต่อยอดการบริหารความสุขสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและความสำเร็จในองค์กร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่่านระบบ Cisco Webex Meeting

การเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดโครงการ ดำเนินการเสวนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชกัฏพิบูลสงคราม
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่