ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
รายนามประธานสาขาวิชา
ระเบียบลูกจ้างประจำ
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (หลักเกณฑ์ใหม่)
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก

พ.ศ. 2561
 เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560
 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 
  จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2558

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ พ.ศ.2558
 การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557
 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 การรักษาการแทน และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. 2557
 การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
     - ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2555
 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - ยกเลิก

พ.ศ. 2554
 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 - ยกเลิก
 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 - ยกเลิก

พ.ศ.2553
 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 - ยกเลิก

พ.ศ. 2552
 การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 - ยกเลิก
 การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 - ยกเลิก
 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 - ยกเลิก
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2552
 การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. 2552 - ยกเลิก

พ.ศ. 2551

 การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551
 การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 - ยกเลิก
 เครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยลัย พ.ศ. 2551
 การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
 การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551 - ยกเลิก
 การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 - ยกเลิก
 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 - ยกเลิก