ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
ระเบียบลูกจ้างประจำ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามประธานสาขาวิชา
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - คณาจารย์
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น - สายสนับสนุน
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
test
ประกาศ กนบ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
 
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก

ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
 การบริการวิชาการ พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์การลาออกจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2553ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2566
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2565)
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (2565)
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายในงานพิธีการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 แนวทางการอนุมัติและสนับสนุนค่าช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย