ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
ระเบียบลูกจ้างประจำ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามประธานสาขาวิชา
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - คณาจารย์
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น - สายสนับสนุน
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
test
ประกาศ กนบ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
 
ประกาศ ก.น.บ. กลับหน้าหลัก

ปี 2565

 กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี และหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับมีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 หลักเกณฑ์การให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเพิ่มพิเศษประจำปี พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่กำหนดระยะเวลาการจ้างมากกว่าหนึ่งปี พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน โดยวิธีพิเศษ พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565) 
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 (20 ธันวาคม 2565)
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2561 (5 กันยายน 2565)
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565) ยกเลิก
 มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 (5 กันยายน 2565)
 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565) ยกเลิก
 สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ พ.ศ.2565 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ 2565 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565) ยกเลิก
 ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)ปี 2564

  กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 (16 พฤศจิกายน 2564)
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ พ.ศ. 2564 (16 พฤศจิกายน 2564) - ยกเลิก
  มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2564 (16 พฤศจิกายน 2564) - ยกเลิก
  หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564 (16 พฤศจิกายน 2564)
  หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 (23 มิถุนายน 2564)
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2564 (23 มิถุนายน 2564) - ยกเลิก
  การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจสุขภาพจิตของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (23 มิถุนายน 2564)
  เงินเพิ่มพิเศษของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 (23 มิถุนายน 2564) ยกเลิก
  กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (5 มีนาคม 2564)
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนชั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2564 (5 มีนาคม 2564)
  หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูง (5 มีนาคม 2564) ยกเลิก
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2564 (5 มีนาคม 2564) ยกเลิก
  หลักเกณฑ์และวิธีการลาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 (5 มีนาคม 2564) - ยกเลิก

ปี 2563

  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ที่เกษียณอายุ พ.ศ. 2563 (29 ธันวาคม 2563)
  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 (29 ธันวาคม 2563) 
  ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2560 (22 ตุลาคม 2563)
  กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ.2563 (22 ตุลาคม 2563) ยกเลิก
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 (22 ตุลาคม 2563) - ยกเลิก
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2563 (13 พฤษภาคม 2563) - ยกเลิก
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2563 (13 พฤษภาคม 2563) - ยกเลิก

ปี 2562

  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ พ.ศ.2562 (15 ตุลาคม 2562) ยกเลิก
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ พ.ศ.2562 (15 มิถุนายน 2562) ยกเลิก

 

ครั้งที่ 5/2561  (18 ธันวาคม 2561)
  กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2561

 

ครั้งที่ 4/2561  (14 สิงหาคม 2561)
 กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2561
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง พ.ศ.2561
 แต่งตั้งอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ พ.ศ. 2561 - ยกเลิก
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2561 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561 - ยกเลิก


ครั้งที่ 3/2561  (4 มิถุนายน 2561)

  กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 2/2561  (23 เมษายน 2561)

  กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - ยกเลิก
  นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - ยกเลิก
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561 ยกเลิก
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2561 ยกเลิก
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1/2561  (19 กุมภาพันธ์ 2561)

  กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
  กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
  มาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561


ครั้งที่ 3/2560  (19 ธันวาคม 2560)

  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  เงินเพิ่มพิเศษรายปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2560
  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  มาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 ยกเลิก
  หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  กำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญการ พ.ศ. 2560


ครั้งที่ 2/2560  (3 กรกฎาคม 2560)

  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ยกเลิก
  หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - ยกเลิก
  สิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - ยกเลิก
  หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2560
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ยกเลิก
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ยกเลิก
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษคำตอบของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1/2560  (1 พฤษภาคม 2560)

  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ - ยกเลิก
  หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  กำหนดค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560 - ยกเลิก
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 ยกเลิก
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 ยกเลิก
  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
  นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - ยกเลิก
  หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560 

ครั้งที่ 3/2559  (19 กันยายน 2559)

 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 ยกเลิก
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
 หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูง พ.ศ. 2559 - ยกเลิก
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559 ยกเลิก
 กองทุนสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2559
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 2/2559  (10 พฤษภาคม 2559)

 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี พ.ศ. 2559 ยกเลิก
 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
 กำหนดค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ - ยกเลิก

ครั้งที่ 1/2559  (7 มีนาคม 2559)

 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ พ.ศ. 2559 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2559
 กำหนดตำแหน่งนิติกร มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2559
 มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2559 ยกเลิก
 มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559 ยกเลิก


ครั้งที่ 3/2558  (15 กันยายน 2558)

 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2558 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างเงินรายได้ส่วนงาน พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์การจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและสัญญาค้ำประกัน พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผ่อนผันชำระหนี้ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2558
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย - ยกเลิก

ครั้งที่ 2/2558  (12 มิถุนายน 2558)

 หลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาค้ำประกันสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2558
 การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
 การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558

ครั้งที่ 1/2558  (11 มีนาคม 2558)

 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2558
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนพิเศษ พ.ศ. 2558 - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 - ยกเลิก
 การกำหนดตำแหน่งนักวิจัย มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ. 2558

ครั้งที่ 5/2557  (12 พฤศจิกายน 2557)

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการบรรจุเป็นพนักงานประจำ พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งประธานสาขาวิชา พ.ศ. 2555
 กำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายคณาจารย์) เพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนงาน พ.ศ. 2557
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประกันการทำงาน พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 4/2557  (5 กันยายน 2557)

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอัตราเงินเดือนพิเศษ พ.ศ. 2557 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ หรือ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
 กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
 การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจสุขภาพจิตของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 - ยกเลิก
 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 3/2557  (30 กรกฎาคม 2557)

 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ พ.ศ. 2557
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 - ยกเลิก

ครั้งที่ 2/2557  (2 พฤษภาคม 2557)

 กองทุนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ครั้งที่ 1/2557  (7 มีนาคม 2557)

  หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายคณาจารย์) จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 - ยกเลิก
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 - ยกเลิก

ครั้งที่ 5/2556  (22 พฤศจิกายน 2556)

 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 - ยกเลิก
 การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง พ.ศ. 2556
 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 - ยกเลิก

ครั้งที่ 4/2556  (8 สิงหาคม 2556)

 กำหนดหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 - ยกเลิก
 กำหนดวันและเวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - ยกเลิก

ครั้งที่ 3/2556  (31 พฤษภาคม 2556)

 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 2/2556  (21 มีนาคม 2556)

 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 - ยกเลิก

ครั้งที่ 1/2556  (4 มกราคม 2556)

 หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
 แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 5/2555  (22 พฤศจิกายน 2555)

 กำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษและค่าที่พัก ของพนักงานวิทยาลัยประเภทวิชาการ และพนักงานพิเศษ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2555
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนกรณีลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือถูกสั่งพักราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 กำหนดกรอบตำแหน่งทางวิชาการ สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 4/2555  (6 กันยายน 2555)

 การสรรหาและแต่งตั้งประธานสาขาวิชา พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2555 
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2555 - ยกเลิก

ครั้งที่ 3/2555  (7 มิถุนายน 2555)

 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
        - แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป สายสนับสนุน
    

ครั้งที่ 2/2555  (23 มีนาคม 2555)


 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. 2555
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 1/2555  (19 มกราคม 2555)

 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2555 
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ (กรณีผู้มีอายุเกิน 60 ปี) - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานพิเศษ และเงินประจำตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนงาน
 กำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ระดับ 8

ครั้งที่ 3/2554  (1 กันยายน 2554)

 การกำหนดตำแหน่งนักวิจัย และการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน เป็นตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ. 2554
 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 - ยกเลิก
 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
 การกำหนดกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ในส่วนงานวิชาการ พ.ศ. 2554 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2554
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง และการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน หรือเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ครั้งที่ 2/2554  (4 กรกฎาคม 2554)

 กำหนดกรอบตำแหน่งประเภทวิชาการ สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 4)
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ - ยกเลิก

ครั้งที่ 1/2554  (5 เมษายน 2554)

 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 - ยกเลิก
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 3)
 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ

ครั้งที่ 5/2553  (6 กันยายน 2553)

 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 2) - ยกเลิก
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
 กำหนดเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานพิเศษ (ชาวต่างประเทศ)
 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2553 - ยกเลิก

ครั้งที่ 3/2553  (31 พฤษภาคม 2553)

 ภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ (ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 กำหนดอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย - ยกเลิก

ครั้งที่ 2/2553  (29 มีนาคม 2553)

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 หลักเกณฑ์การย้ายสังกัด การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (ฉบับที่ 2) 

ครั้งที่ 1/2553  (16 กุมภาพันธ์ 2553)

 กำหนดเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างของส่วนราชการ
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)


ครั้งที่ 6/2552  (2 พฤศจิกายน 2552)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง และการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) - ยกเลิก
 การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี - ยกเลิก
 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 4/2552  (25 สิงหาคม 2552)

 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 2) - ยกเลิก
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย


ครั้งที่ 3/2552  (21 กรกฎาคม 2552)

 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ
 กำหนดหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาของสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งขาดคุณสมบัติที่่กำหนดสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการต่อสัญญาจ้าง หรือบรรจุเป็นพนักงานประจำ - ยกเลิก


ครั้งที่ 2/2552  (3 เมษายน 2552)

 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ - ยกเลิก


ครั้งที่ 1/2552  (12 กุมภาพันธ์ 2552)

 แต่งคณะอนุกรรมการอัตราเงินเดือนพิเศษ (ฉบับที่ 2) - ยกเลิก
 เกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 กำหนดจำนวนรองหัวหน้าส่วนงาน
 กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานพิเศษ และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน

ครั้งที่ 4/2551  (17 ธันวาคม 2551)

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 การปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย - ยกเลิก

ครั้งที่ 3/2551  (28 สิงหาคม 2551)
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย - ยกเลิก

ครั้งที่ 2/2551  (9 กรกฎาคม 2551)
 การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 สิทธิประโยชน์นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย - ยกเลิก

ครั้งที่ 1/2551  (14 พฤษภาคม 2551)
 การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ