ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
รายนามประธานสาขาวิชา
ระเบียบลูกจ้างประจำ
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (หลักเกณฑ์ใหม่)
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
 
ประกาศ ก.น.บ. กลับหน้าหลัก

ปี 2562

  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ พ.ศ.2562 (15 ตุลาคม 2562)
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ พ.ศ.2562 (15 มิถุนายน 2562) ยกเลิก

 

ครั้งที่ 5/2561  (18 ธันวาคม 2561)
  กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2561

 

ครั้งที่ 4/2561  (14 สิงหาคม 2561)
 กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2561
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง พ.ศ.2561
 แต่งตั้งอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ พ.ศ. 2561
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2561
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561


ครั้งที่ 3/2561  (4 มิถุนายน 2561)

  กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561
  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 2/2561  (23 เมษายน 2561)

  กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
  นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2561
  หลักเกณ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1/2561  (19 กุมภาพันธ์ 2561)

  กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
  กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
  มาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561


ครั้งที่ 3/2560  (19 ธันวาคม 2560)

  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  เงินเพิ่มพิเศษรายปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2560
  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  มาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  กำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญการ พ.ศ. 2560


ครั้งที่ 2/2560  (3 กรกฎาคม 2560)

  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  สิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2560
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษคำตอบของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1/2560  (1 พฤษภาคม 2560)

  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์
  หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  กำหนดค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
  นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560 

ครั้งที่ 3/2559  (19 กันยายน 2559)

 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
 หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูง พ.ศ. 2559
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559
 กองทุนสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2559
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 2/2559  (10 พฤษภาคม 2559)

 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
 กำหนดค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ - ยกเลิก

ครั้งที่ 1/2559  (7 มีนาคม 2559)

 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ พ.ศ. 2559 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2559
 กำหนดตำแหน่งนิติกร มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2559
 มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2559
 มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559


ครั้งที่ 3/2558  (15 กันยายน 2558)

 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2558 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างเงินรายได้ส่วนงาน พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์การจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและสัญญาค้ำประกัน พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผ่อนผันชำระหนี้ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2558
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย - ยกเลิก

ครั้งที่ 2/2558  (12 มิถุนายน 2558)

 หลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาค้ำประกันสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2558
 การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
 การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558

ครั้งที่ 1/2558  (11 มีนาคม 2558)

 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2558
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนพิเศษ พ.ศ. 2558 - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 - ยกเลิก
 การกำหนดตำแหน่งนักวิจัย มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ. 2558

ครั้งที่ 5/2557  (12 พฤศจิกายน 2557)

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการบรรจุเป็นพนักงานประจำ พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งประธานสาขาวิชา พ.ศ. 2555
 กำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายคณาจารย์) เพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนงาน พ.ศ. 2557
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประกันการทำงาน พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 4/2557  (5 กันยายน 2557)

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอัตราเงินเดือนพิเศษ พ.ศ. 2557 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ หรือ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
 กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
 การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจสุขภาพจิตของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 3/2557  (30 กรกฎาคม 2557)

 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ พ.ศ. 2557
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 - ยกเลิก

ครั้งที่ 2/2557  (2 พฤษภาคม 2557)

 กองทุนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ครั้งที่ 1/2557  (7 มีนาคม 2557)

  หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายคณาจารย์) จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 - ยกเลิก
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 - ยกเลิก

ครั้งที่ 5/2556  (22 พฤศจิกายน 2556)

 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 - ยกเลิก
 การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง พ.ศ. 2556
 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 - ยกเลิก

ครั้งที่ 4/2556  (8 สิงหาคม 2556)

 กำหนดหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 - ยกเลิก
 กำหนดวันและเวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - ยกเลิก

ครั้งที่ 3/2556  (31 พฤษภาคม 2556)

 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 2/2556  (21 มีนาคม 2556)

 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 - ยกเลิก

ครั้งที่ 1/2556  (4 มกราคม 2556)

 หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
 แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 5/2555  (22 พฤศจิกายน 2555)

 กำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษและค่าที่พัก ของพนักงานวิทยาลัยประเภทวิชาการ และพนักงานพิเศษ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2555
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนกรณีลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือถูกสั่งพักราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 กำหนดกรอบตำแหน่งทางวิชาการ สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 4/2555  (6 กันยายน 2555)

 การสรรหาและแต่งตั้งประธานสาขาวิชา พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2555 - ยกเลิก

ครั้งที่ 3/2555  (7 มิถุนายน 2555)

 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
        - แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป สายสนับสนุน
    

ครั้งที่ 2/2555  (23 มีนาคม 2555)


 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. 2555
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 1/2555  (19 มกราคม 2555)

 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2555 
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 กำหนดเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ (กรณีผู้มีอายุเกิน 60 ปี) - ยกเลิก
 กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานพิเศษ และเงินประจำตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนงาน
 กำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ระดับ 8

ครั้งที่ 3/2554  (1 กันยายน 2554)

 การกำหนดตำแหน่งนักวิจัย และการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน เป็นตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ. 2554
 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 - ยกเลิก
 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
 การกำหนดกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ในส่วนงานวิชาการ พ.ศ. 2554 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2554
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง และการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน หรือเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ครั้งที่ 2/2554  (4 กรกฎาคม 2554)

 กำหนดกรอบตำแหน่งประเภทวิชาการ สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 4)
 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ - ยกเลิก

ครั้งที่ 1/2554  (5 เมษายน 2554)

 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 - ยกเลิก
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 3)
 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ

ครั้งที่ 5/2553  (6 กันยายน 2553)

 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 2) - ยกเลิก
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
 กำหนดเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานพิเศษ (ชาวต่างประเทศ)
 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2553 - ยกเลิก

ครั้งที่ 3/2553  (31 พฤษภาคม 2553)

 ภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ (ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 กำหนดอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย - ยกเลิก

ครั้งที่ 2/2553  (29 มีนาคม 2553)

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 หลักเกณฑ์การย้ายสังกัด การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (ฉบับที่ 2) 

ครั้งที่ 1/2553  (16 กุมภาพันธ์ 2553)

 กำหนดเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างของส่วนราชการ
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)


ครั้งที่ 6/2552  (2 พฤศจิกายน 2552)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง และการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) - ยกเลิก
 การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี - ยกเลิก
 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 4/2552  (25 สิงหาคม 2552)

 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 2) - ยกเลิก
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย


ครั้งที่ 3/2552  (21 กรกฎาคม 2552)

 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ
 กำหนดหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาของสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งขาดคุณสมบัติที่่กำหนดสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการต่อสัญญาจ้าง หรือบรรจุเป็นพนักงานประจำ - ยกเลิก


ครั้งที่ 2/2552  (3 เมษายน 2552)

 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ - ยกเลิก


ครั้งที่ 1/2552  (12 กุมภาพันธ์ 2552)

 แต่งคณะอนุกรรมการอัตราเงินเดือนพิเศษ (ฉบับที่ 2) - ยกเลิก
 เกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 กำหนดจำนวนรองหัวหน้าส่วนงาน
 กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานพิเศษ และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน

ครั้งที่ 4/2551  (17 ธันวาคม 2551)

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 การปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย - ยกเลิก

ครั้งที่ 3/2551  (28 สิงหาคม 2551)
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2/2551  (9 กรกฎาคม 2551)
 การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย - ยกเลิก
 สิทธิประโยชน์นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย - ยกเลิก

ครั้งที่ 1/2551  (14 พฤษภาคม 2551)
 การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ