ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามประธานสาขาวิชา
ระเบียบลูกจ้างประจำ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - คณาจารย์
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น - สายสนับสนุน
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
 
คำสั่งมอบอำนาจ กลับหน้าหลัก

ผู้บริหาร
 

คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ.2561 - 2564


รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
 คำสั่งที่ 3186/2563 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2480/2563 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1119/2562  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2719/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 1586/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี


รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
 คำสั่งที่ 3187/2563 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2481/2563  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1120/2562  เรื่อง  ่มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2720/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 1587/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
 คำสั่งที่ 1763/2564 เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 3192/2563 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2486/2563  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1121/2562  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2721/2561  เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 1588/2561  เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 คำสั่งที่ 3188/2563 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2482/2563  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1551/2562  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1122/2562  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 2722/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 1589/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
 คำสั่งที่ 3189/2563 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2483/2563  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1123/2562  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2723/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 1590/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี


รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
 คำสั่งที่ 3180/2563 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2484/2563  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1124/2562  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2724/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 1591/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 คำสั่งที่ 0801/2564  เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 3554/2563  เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 3191/2563  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2485/2563  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 
 คำสั่งที่ 1552/2562  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1125/2562  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 2725/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 1592/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

 คำสั่งที่ 4058/2562  เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1126/2562  เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1801/2561  เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 1800/2561  เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 

 

คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

  คำสั่งที่ 0533/2564  เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)

คณบดี

  คำสั่งที่ 1642/2561  เรื่อง มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้คณบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

หัวหน้าส่วนงานวิชาการ

  คำสั่งที่ 1821/2564  เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 คำสั่งที่ 1643/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 คำสั่งที่ 1644/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน


 คำสั่งที่ 1645/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์

 คำสั่งที่ 1646/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

 คำสั่งที่ 1647/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

 คำสั่งที่ 1648/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

 คำสั่งที่ 1649/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

 คำสั่งที่ 1650/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

 คำสั่งที่ 0816/2564  เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 0722/2563  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 0271/2563  เรื่อง มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1651/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

 คำสั่งที่ 1652/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

 คำสั่งที่ 0946/2564  เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี