ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
รายนามประธานสาขาวิชา
ระเบียบลูกจ้างประจำ
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (หลักเกณฑ์ใหม่)
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
 
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น กลับหน้าหลัก

 ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคล
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สุงขึ้น

 การประเมินข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
        - ประเภทวิชาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะ
        - ประเภททั่วไป

 ระเบียบ หลักเกณฑ์
       -  กรอบตำแหน่ง
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญการ พ.ศ. 2560
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
       -  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
       -  ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2560
      -   ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1) พ.ศ. 2563

       - แบบรายงานผลตามมาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
       - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาชีพ

 

ข้าราชการ

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ ประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน / ระดับชำนาญงานพิเศษ)
 ระเบียบ หลักเกณฑ์
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
        -  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 แบบคำขอรับการประเมินค่างาน
 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่ง
       - บันทึกนำ
       - แบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
       - แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่ง
       - ตัวอย่างใบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
 แบบประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่่ยวชาญเฉพาะ (ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชี่ยวชาญ / ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)
 ระเบียบหลักเกณฑ์
       - ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 แบบคำขอรับการประเมินค่างาน
 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่ง
       - บันทึกนำ
       - แบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
       - แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่ง
       - ตัวอย่างใบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
 แบบประเมิน

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน / ระดับชำนาญงานพิเศษ) ประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชี่ยวชาญ / ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)

 
 ระเบียบหลักเกณฑ์
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
       - ประกาศ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

 

 

อื่น ๆ 

 โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

 
 
 รายชื่อพี่เลี้ยงในการผลิตผลงาน
 
 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สายสนับสนุน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

  เอกสารโครงการพัฒนาทักษะในการประเมินค่างานให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        -  เอกสารที่เกี่ยวข้อง