ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
ระเบียบลูกจ้างประจำ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามประธานสาขาวิชา
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - คณาจารย์
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น - สายสนับสนุน
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
test
ประกาศ กนบ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
 
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น - สายสนับสนุน กลับหน้าหลัก

 ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคล
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สุงขึ้น

 การประเมินข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
        - ประเภทวิชาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะ
        - ประเภททั่วไป


 การประเมินค่างาน
       - เอกสารที่ส่วนงาน/หน่วยงานต้องจัดส่งเพื่อประกอบการพิจารณา
       - แบบคำขอรับการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
       - แบบคำขอรับการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ
       - แบบคำขอรับการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภททั่วไป

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย / ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
       -  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
       -  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551

       มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       - ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8. นักวิทยาศาสตร์ 15. นักวิชาการโภชนาการ
2. นักตรวจสอบภายใน 9. นักวิชาการศึกษา 16. นักวิชาการช่างศิลป์
3. นักวิจัย 10. นักวิชาการพัสดุ 17. บุคลากร
4. นักประชาสัมพันธ์ 11. นักวิชาการเงินและบัญชี 18. นิติกร
5. นักวิเทศสัมพันธ์ 12. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 19. บรรณารักษ์
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13. นักวิชาการสัตวบาล 20. วิศวกร
7. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 14. นักวิชาการเกษตร  

 

      - ตำแหน่่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

 1.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3.   วิศวกรไฟฟ้า 5. พยาบาล
 2.  สถาปนิก 4.    วิศวกรโยธา  

       - ตำแหน่งประเภททั่วไป

1.    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5.    ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 8.   ช่างเทคนิค
2.    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 6.    ช่างเขียนแบบ 9.   ช่างไฟฟ้า
3.    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 7.    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10.  ช่างเครื่องยนต์
4.    ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  


หมายเหตุ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบ หลักเกณฑ์
       -  กรอบตำแหน่ง
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญการ พ.ศ. 2560
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
          * ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564
       -  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
       -  ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2560
      -   ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1) พ.ศ. 2563

       - แบบรายงานผลงานตามมาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
       - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาชีพ


ข้าราชการ

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ ประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน / ระดับชำนาญงานพิเศษ)
 ระเบียบ หลักเกณฑ์
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
        -  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่ง
       - บันทึกนำ
       - แบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
       - รายละเอียดการมอบหมายงาน
       - แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่ง
       - ตัวอย่างใบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
 แบบประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่่ยวชาญเฉพาะ (ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชี่ยวชาญ / ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)
 ระเบียบหลักเกณฑ์
       - ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่ง
       - บันทึกนำ
       - แบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
       - รายละเอียดการมอบหมายงาน
       - แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่ง
       - ตัวอย่างใบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
 แบบประเมิน

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน / ระดับชำนาญงานพิเศษ) ประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชี่ยวชาญ / ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)

 
 ระเบียบหลักเกณฑ์
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
       - ประกาศ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่ง
       - บันทึกนำ

 

ผลงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนิสิต
 คู่มือการปฏิบัติงานการให้คำปรึกษานิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 รายงานการวิเคราะห์ การกระทำผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2552-2557
 งานวิจัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้จริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

อื่น ๆ 

 โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

 
 
 รายชื่อพี่เลี้ยงในการผลิตผลงาน

 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สายสนับสนุน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

  เอกสารโครงการพัฒนาทักษะในการประเมินค่างานให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        -  เอกสารที่เกี่ยวข้อง