ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
ระเบียบลูกจ้างประจำ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามประธานสาขาวิชา
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - คณาจารย์
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น - สายสนับสนุน
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
test
ประกาศ กนบ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล กลับหน้าหลัก

การขอปรับวุฒิ


 WorkFlow กระบวนการ  ( pdf   word)

 ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น

 แบบฟอร์ม ( pdf   word)

 

 

 

 

การขอเพิ่มวุฒิ
 

 Workflow กระบวนการ  ( pdf   word)

 แบบฟอร์ม ( pdf   word)
 แบบฟอร์ม-ข้าราชการ  ( pdf   word)

 

 

 


การเปลี่ยนสถานภาพ
 

 ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
        - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2551
        - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
        - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักาิณ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 10 กันยายน 2554
        - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2555
        - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์ การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551
        - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างของส่วนราชการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
        - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างของส่วนราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
        - ประกาศคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสภานภาพภายหลังเก้าสิบวัน นับจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551


 แบบฟอร์ม
        - แบบเเสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ ที่มิใช่ผู้บริหาร ยื่นระหว่างวันที่ 7 พ.ค. 51 - 6 ก.พ. 53 (แบบ จต 03 สำหรับบุคลากรกลุ่มที่ 2)
        - แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการที่มิใช่ผู้บริหาร ยื่นระหว่างวันที่ 7 ก.พ.53 - 6 ก.พ.56 (แบบ จต 04 สำหรับบุคลากรกลุ่มที่ 3)
        - แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนหสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการที่มิใช่ผู้บริหาร ยื่นหลังวันที่ 5 ก.พ.56 (แบบ จต 05 สำหรับบุคลากรกลุ่มที่ 4)
        - แบบประวัติและผลงานของข้าราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายหลัง 90 วัน นับจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 
        - แบบรับรองคุณสมบัติทั่วไป
        - แบบประเมินข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
        - แบบให้ข้อมูลของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
        - แบบมอบหมายภาระงานของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการระหว่างการทดลองปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
        - แบบประเมินข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการระหว่างการทดลองการปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย