ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
ระเบียบลูกจ้างประจำ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามประธานสาขาวิชา
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - คณาจารย์
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น - สายสนับสนุน
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
test
ประกาศ กนบ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
 
การลา กลับหน้าหลัก

การลา
 

 ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
        - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
        - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
        - ตอบข้อหารือ - ประมวลคำถาม คำตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ. 2555

 แบบฟอร์ม
        - ใบลาพักผ่อน
        - ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว คลอด
        - ใบลาอุปสมบท
        - ใบลาบวชชี - ลาปฏิบัติธรรม
        - ใบลาพิธีฮัจย์
        - ใบลาไปต่างประเทศ ( pdf   word
        - ใบลาพฤติการณ์พิเศษ
        - ใบยกเลิกวันลา

 

 

 

การลาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย


 Workflow กระบวนการ
       - ขั้นตอนการลาฝึกอบรม ( pdf   word
       - ขั้นตอนการขออนุญาตสมัครสอบ ( pdf   word
       - ขั้นตอนการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ( pdf   word
       - ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ  ( word)

 ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกานลาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

 

การลาออก
 

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 หนังสือขอลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานพิเศษ /ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ( pdf   word
 แบบรายงานการตรวจสอบหนี้สิน หรือภาระผูกพันตามสัญญา หรือพันธะกรณีอื่น ๆ 
 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ ( pdf   word