ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
รายนามประธานสาขาวิชา
ระเบียบลูกจ้างประจำ
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (หลักเกณฑ์ใหม่)
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
 
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (หลักเกณฑ์ใหม่) กลับหน้าหลัก

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 

 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 แบบฟอร์ม
        - แบบ ก.พ.อ.03 และแนวทางการกรอกข้อมูล
        - บันทึกนำ
        - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
        - แบบรับรองตนเอง
        - หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
        - แบบรายงานการนำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 ระเบียบหลักเกณฑ์
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
        - ตารางเปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2550-2556 และ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 
        - ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
        - แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
        - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
        - ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562
        - การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ.พ.ศ.2560
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
        - บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (Download บัญชีรายชือทางเว็บไซต์ www.basd.mua.go.th)

  เอกสารประกอบการบรรยาย
      -  โครงการซักซ้อมความเข้าใจประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (เอกสาร1   เอกสาร2)

 

การประเมินการสอน


 ขั้นตอนการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (  pdf   word) 


 แบบฟอร์ม
        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
        - รองศาสตราจารย์ 
        - ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง กำหนดแบบประเมินผลการสอนและแบบประเมินเอกสารหลักฐานสำหรับการประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

 ระเบียบหลักเกณฑ์
        - ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง โครงร่างเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
        - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

 แนวปฏิบัติ
        - การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อยู่ระหว่าการปรับปรุงแก้ไข)

 

 

ติดตามความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้ที่ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล https://hrm.tsu.ac.th ดังนี้
  เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.tsu.ac.th
  เลือก ระบบสารสนเทศ
  เลือก ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
  เลือกหัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  คลิกข้อความที่ปรากฎซึ่งจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกขั้นตอน