ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี กลับหน้าหลัก

ถาม     รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แต่ละประเภทเป็นอย่างไร

ตอบ    รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี แบ่งเป็นการประเมินตามปีการศึกษาและประเมิน ตามปีงบประมาณ ดังนี้
           - ประเมินปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  สายคณาจารย์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ สายคณาจารย์

           - ประเมินปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ประกอบด้วย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ สายสนับสนุน

 

ถาม    คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง

ตอบ    คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  โดยอย่างน้อยต้องมี ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของผู้รับการประเมินหรือผู้รับบริการ เป็นองค์ประกอบ

 

ถาม     องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีกี่องค์ประกอบ

ตอบ    ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๘๐ และสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๐ (สำหรับองค์ประกอบผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายภาระงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ   ส่วนงานหรือหน่วยงานในข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน)

 

ถาม     กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยได้คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเท่าใด จึงไม่ได้รับการเพิ่มเงินเดือน

ตอบ    พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่ได้รับการเพิ่มเงินเดือน

 

ถาม     พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งระหว่างรอบการประเมิน และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบการประเมินนั้น ๆ น้อยกว่า ๔ เดือน ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม่

ตอบ    ให้พนักงานมหาวิทยาลัย รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ถาม     พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย หรือผู้ที่รายงานตัว  กลับเข้าปฏิบัติงานระหว่างรอบการประเมิน มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร

ตอบ    พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย หรือผู้ที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานระหว่างรอบการประเมิน และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๔ เดือนขึ้นไป ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานครบรอบการประเมิน แต่หากมีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า ๔ เดือน ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย