ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (O21-O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O38, O42)
 
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6) กลับหน้าหลัก

ข้อ

ตัวชี้วัด

มี

ไม่มี

URL

คำอธิบาย

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของฝ่ายบริหารกลางฯ

/

 

โครงสร้างหน่วยงานของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                          

ฝ่ายบริหารกลางฯมีโครงสร้างบริหารงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2552 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- งานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
- งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน
- การประสานงานส่วนกลาง
- การจัดการความรู้
- การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร
- ประสานการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
- การจัดทำแผนกำลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ภารกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

/

 

ผู้บริหารและบุคลการของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

 

 

                                                                                             

 

ฝ่ายบริหารกลางฯมีผู้บริหารที่กำกับดูแล หน่วยงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  และหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

O3

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

/

 

โครงสร้างองค์กร/อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารกลางฯมีภาระหน้าที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต

 

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562

/

 

แผนปฎิบัติการของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561 – 2580

 

 

ฝ่ายบริหารกลางฯได้กำหนดแผนปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่

2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร

4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E- mail)

5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน

/

 

ที่อยู่

 

 

 

 

 

                                 

ที่อยู่  แผนที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail) ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ 3 แห่ง

1.วิทยาเขตสงขลา

2.วิทยาเขตพัทลุง

3.กรุงเทพมหานคร

 

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

/

 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

 

ฝ่ายบริหารกลางฯ ปฏิบัติภาระหน้าที่ ตามที่กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กำหนด