ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (O21-O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O38, O42)
 
แผนดำเนินงาน (O10-O12) กลับหน้าหลัก

ข้อ

ตัวชี้วัด

มี

ไม่มี

URL

คำอธิบาย

แผนดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2562

 

/

 

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561

 

ฝ่ายบริหารกลางฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

/

 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561

(1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารกลางฯ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนตามรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561  (1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)

 

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561

/

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารกลางฯ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ตามรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปีตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา