ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (O21-O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O38, O42)
 
การบริการ (O14-O17) กลับหน้าหลัก

ข้อ

ตัวชี้วัด

มี

ไม่มี

URL

คำอธิบาย

การให้บริการ

 

 

 

 

 

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ**

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด

/          

 

การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล

 

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

/

 

สถิติบุคลากร

 

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ**

ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอในการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

/

 

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารกลางฯ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น

O17

E–Service**

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

/

 

ร่วมงานกับเรา     

                                            

ฝ่ายบริหารกลางฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ร่วมงานกับเรา