ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (O21-O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O38, O42)
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20) กลับหน้าหลัก

ข้อ

ตัวชี้วัด

มี

ไม่มี

URL

คำอธิบาย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

/

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

ฝ่ายบริหารกลางฯ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

/

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

                                                

 

ฝ่ายบริหารกลางฯ  รายงาน แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2  (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

/

 

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายบริหารกลางฯ  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561