ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (O21-O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O38, O42)
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (O21-O24) กลับหน้าหลัก

ข้อ

ตัวชี้วัด

มี

ไม่มี

URL

คำอธิบาย

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

/

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม  พ.ศ.2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน   พ.ศ.2562)

 

O23   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน   

 

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

/

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562

 

 

ฝ่ายบริหารกลางฯ   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ..ศ. 2561

/

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายบริหารกลางฯ   ได้สรุปจัดซื้อจัดจ้างและรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561