ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (O21-O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O38, O42)
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28) กลับหน้าหลัก

ข้อ

ตัวชี้วัด

มี

ไม่มี

URL

คำอธิบาย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล*

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ

/

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารกลางฯ   ใช้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

 

 

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล**

หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

/

 

แผนอัตรากำลัง 2562 - 2564

รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561 – 2565

 

ฝ่ายบริหารกลางมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคลากร พ.ศ.2561 -2565 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรตามแผนอัตรากำลัง พ.ศ.2562 – 2564

 

 

 

 

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล***

หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

/

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ฝ่ายบริหารกลางฯใช้ประกาศ หลักเกณฑ์และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี****

 

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

/

 

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561