ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (O21-O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O38, O42)
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O38, O42) กลับหน้าหลัก

ข้อ

ตัวชี้วัด

มี

ไม่มี

URL

คำอธิบาย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ส่วนที่ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

/

 

ร้องเรียน เสนอความคิดเห็น ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารกลางฯ มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางช่องทางข้อร้องเรียนเสนอความคิดเห็น  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

/

 

โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

ฝ่ายบริหารกลางฯ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์ ดังนี้

1.โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2.จัดหลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ happy soul

happy money

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ

/

 

แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

 

 

 

 

                                        

ฝ่ายบริหารกลางฯ มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรที่จะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลในการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป