ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
ข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
การดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (O21-O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29-O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32-O33)
ข้อมูล ITA-2554
ข้อมูล ITA-2553
ข้อมูล ITA-2562
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29-O31) กลับหน้าหลัก

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 

O29

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

/

 

ผังการจัดการข้อร้องเรียน/ทุจริต
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561

 

ศูนย์รับข้อร้องเรียน/ทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

ได้กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้อยเรียนการทุจริต ตาม ข้อ 5 ดังนี้

1. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน

2. ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียน

3. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน้าหน้าของมหาวิทยาลัย

4. ส่งข้อร้องเรียนผ่าน e-mail

5. ส่งข้อร้องเรียนผ่านแอฟิเคชั่นไลน์

ศูนย์รับข้อร้องเรียน/ทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

 

 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น

(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน”

 เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

/

 

สถิติข้อร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2563