ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้างองค์กร/อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารและบุคลากร
การติดต่อ
 
ลักษณะขององค์กร กลับหน้าหลัก

 

ปรัชญา

ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส  และเป็นธรรม

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

 

สร้างความเข้มแข็งด้านการสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.    พัฒนาการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

2.    พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน

ค่านิยม

1.    พร้อมให้บริการ ทำงานอย่างมืออาชีพ ทำงานเป็นทีม

2.    ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

สมรรถนะหลักขององค์กร

 

 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความสุขและพึงพอใจในการรับบริการ

วัฒนธรรมองค์กร

มีจิตบริการที่ดี  มีความตื่นตัว กระตือรือร้น และสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ