ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้างองค์กร/อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารและบุคลากร
การติดต่อ
 
โครงสร้างองค์กร/อำนาจหน้าที่ กลับหน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

 

อำนาจหน้าที่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2552 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- งานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
- งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน
- การประสานงานส่วนกลาง
- การจัดการความรู้
- การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร
- ประสานการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
- การจัดทำแผนกำลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ภารกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย

 ประกาศ

 

ภาระงานตามกลุ่มภารกิจ

 คลิกที่นี่