ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้างองค์กร/อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารและบุคลากร
การติดต่อ
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

ผู้บริหาร
 
อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
โทร. (63) 7009

 

 

 


 
นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
โทร. (63) 7213


 


กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย

 
   
นางสาวพยอม  ธนมี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. (63) 7611
นายสุรศักดิ์  วงศ์สันติ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. (63) 7210
นางสาววัลภา ทับแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 02-3545556-7

 
 
นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7202
 
นางสาววรรณา  เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63)7226

                                                                  
 
นายนนทพัทธ์  นวลนิ่ม
นักวิชาชีพ
โทร.(63) 7730
นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7205
นางสุภาพร  สิกพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7200

                                 
 
นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(61) 7271
นายลำพูล  ธะนะนิล
พนักงานขับรถยนต์
                                                                                                                                                           

 


 


กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล
 
 
นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7228
 
นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7222

 
นางลลิดา  นันทวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7227
นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7209
นางสาวธิดา  จิตต์ล้ำเลิศกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7221
                                                                                                                                                     
 

   


 

กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติและสวัสดิการ
 

 

นางปุญชรัสมิ์  บุญรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(61) 7277
นางสำราญ  ชูจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7224
นางมนัสนันท์  แก้วคีรีวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทร.(61) 7272

                                                    

 


 


กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7223
นางปุณญาดา  สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7225