ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้างองค์กร/อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารและบุคลากร
การติดต่อ
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

ผู้บริหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล  ศุกระกาญจน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
 

 

นายนนทพัทธ์  นวลนิ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
โทร. (63) 7213
E-mail : nonthapat@tsu.ac.th

 


กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย

 
   

นางสาวพยอม  ธนมี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. (63) 7611
E-mail : payorm_tim@hotmail.com 

นายสุรศักดิ์  วงศ์สันติ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. (63) 7210
E-mail : nickygold@windowslive.com
นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์
นักวิชาการพัสดุ
โทร.(63) 7202
E-mail : s_tanyatorn@hotmail.com

 
นางสาววรรณา  เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63)7226
E-mail : anna.hemthanon@hotmail.com
นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7205
E-mail : phanawan_ma@gmail.com
นางสุภาพร  สิกพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7200
E-mail : bsupaporn@tsu.ac.th

                                                                  
 
นางสาวฎิณา ไพรพฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 02-3545556-7
E-mail :  dina.p@tsu.ac.th
นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(61) 7271
E-mail : saowaree.r@gmail.com
นายลำพูล  ธะนะนิล
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 02-3545556-7
E-mail : lampoon@tsu.ac.th

                                

 


กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล
 
 
นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7228
E-mail : penchay_k@hotmail.com
 
นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7222
E-mail : mkan_1973@hotmail.com

 
นางลลิดา  นันทวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7227
E-mail : lalida.hrtsu@gmail.com
นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7209
E-mail : fairness_nan.tp@hotmail.co.th
นางสาวธิดา  จิตต์ล้ำเลิศกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7221
E-mail : thida.wp@hotmail.com
                                                                                                                                                     
 

   


 

กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติและสวัสดิการ
 

 

นางปุญชรัสมิ์  บุญรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(61) 7277
E-mail : bpuncharat@tsu.ac.th
นางสำราญ  ชูจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7224
E-mail : sumran_chu@windowslive.com
นางมนัสนันท์  แก้วคีรีวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทร.(61) 7272
E-mail : rujira-on2014@hotmail.com

                                                    

 


 


กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

นางปุณญาดา  สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.(63) 7225
E-mail : punyada_mam@hotmail.com