ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้างองค์กร/อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารและบุคลากร
การติดต่อ
 
การติดต่อ กลับหน้าหลัก

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ.  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
-  ชั้น 1  ห้อง 18105  งานสารบรรณ โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7200, 7205 โทรสาร 0 7431 7615 
-  ชั้น 1 ห้อง 18106  งานบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0 74 31 7616
-  ชั้น 4  เลขานุการอธิการบดี  โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7207
-  ชั้น 4  งานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7611

E-mail : info-news@tsu.ac.th

 

 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7460 9616

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร

ชั้น 14 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0 2354 5556 โทรสาร 0 2354 5557