ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้างองค์กร/อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารและบุคลากร
การติดต่อ
 
การติดต่อ กลับหน้าหลัก

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
-  ชั้น 1  งานบริหารกลาง  (สารบรรณ การประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  งานสื่อสารองค์กร) โทรศัพท์ 0 7431 7670 โทรสาร 0 7431 7615 
-  ชั้น 2  เลขานุการอธิการบดี  โทรศัพท์/โทรสาร  0 7431 2541
-  ชั้น 3  งานบริหารงานบุคคล โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616 
-  ชั้น 4  งานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3990

E-mail : info-news@tsu.ac.th

 

 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7460 9616

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร

ชั้น 14 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0 2354 5556 โทรสาร 0 2354 5557