ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองทุนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
เกษียณอายุ
กองทุนสิทธิประโยชน์
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
 
กองทุนพัฒนาบุคลากร กลับหน้าหลัก

ประกาศรับสมัคร

 

ประกาศ - หลักเกณฑ์

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์การจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และสัญญาค้ำประกัน พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผ่อนผันชำระหนี้ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณพิเศษ พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560
 หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565

 


แบบฟอร์ม


 คำขอรับทุน
        - แบบคำขอรับทุน
        - ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขอทุน

 การทำสัญญารับทุน
        - สัญญารับทุนและสัญค้ำประกัน
        - ขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
        - ขั้นตอนการทำสัญญา

 การเบิกทุน
        - ส่งหลักฐานการเบิกกองทุน
        - บันทึกข้อความเบิกทุนจากการเงิน
        - ใบสำคัญรับเงินใหม่
        - แบบฟอร์มการรับเงินจากธนาคาร
        - แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 รายงานผลการศึกษา
        - บันทึกข้อความ
        - แบบรายงานผลการศึกษา
        - สรุปผลงานความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์
        - หนังสือรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา
        - ตัวอย่างแผนการศึกษา

 รายงานผลการฝึกอบรม
        - แบบรายงานการฝึกอบรม