ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประกันสังคม
กองทุนพัฒนาบุคลากร
ประกันสุขภาพกลุ่ม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
ตรวจสุขภาพประจำปี
บำเหน็จประกันเงินกู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
 
ประกันสุขภาพกลุ่ม กลับหน้าหลัก

 แนวปฏิบัติ
 ใบสมัคร 
 รายละเอียดการประกันสุขภาพกลุ่ม
 รายชื่อโรงพยาบาล
 แบบแถลงสุขภาพ
 บันทึกส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ กรณีสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม


การจ่ายสินไหมทดแทนประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 พฤษภาคม 2560
 เมษายน 2560
 มีนาคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560
 มกราคม 2560
 ธันวาคม 2559
 พฤศจิกายน 2559
 สิงหาคม 2559
 กรกฎาคม 2559