ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองทุนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
เกษียณอายุ
กองทุนสิทธิประโยชน์
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
 
ประกันสุขภาพกลุ่ม กลับหน้าหลัก

 แนวปฏิบัติ
 ใบสมัคร
 รายละเอียดการประกันสุขภาพกลุ่ม
 แบบแถลงสุขภาพ
 สถานพยาบาล
 บันทึกส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ กรณีสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม


การจ่ายสินไหมทดแทนประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 พฤษภาคม 2560
 เมษายน 2560
 มีนาคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560
 มกราคม 2560
 ธันวาคม 2559
 พฤศจิกายน 2559
 สิงหาคม 2559
 กรกฎาคม 2559