ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองทุนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
เกษียณอายุ
กองทุนสิทธิประโยชน์
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
 
การจัดสรรที่พัก กลับหน้าหลัก

 ขั้นตอนการทำงาน

 ระเบียบหลักเกณฑ์
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายด้านที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พ.ศ.2561
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ.2561
 นโยบายด้านที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร (ยกเลิก)
 การจัดสรรที่พักชั่วคราว มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ยกเลิก)
 ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
 ข้อปฏิบัติและวิธีการดำเนินการว่าด้วยการพักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ยกเลิก)