ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองทุนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
เกษียณอายุ
กองทุนสิทธิประโยชน์
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
 
กองทุนสวัสดิการ กลับหน้าหลัก

 ประกาศกำหนดประเภทสวัสดิการและเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
 ประกาศกำหนดประเภทสวัสดิการและเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2560
 แบบคำขอยืมเงินโครงการสวัสดิการยืมเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2555