ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประกันสังคม
กองทุนพัฒนาบุคลากร
ประกันสุขภาพกลุ่ม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
ตรวจสุขภาพประจำปี
บำเหน็จประกันเงินกู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
 
สวัสดิการธนาคาร กลับหน้าหลัก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

 ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

 

ธนาคารออมสิน
 

 ข้อตกลงการให้สินเชื่อ
 ตารางการผ่อนชำระเงินกู้
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน


                         สวัสดิการสินเชื่อเพื่อการเคหะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

 ประกาศ 2562 
 ประกาศ 2561 (ยกเลิก)
 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามโครงการ
 แบบเข้าร่วมโครงการ
 แบบขอกู้
 เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อเคหะ

 

ธนาคารกรุงไทย
 

  บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ
  เอกสารประกอบการกู้
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
  หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน