ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองทุนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
เกษียณอายุ
กองทุนสิทธิประโยชน์
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
 
สวัสดิการธนาคาร กลับหน้าหลัก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

 ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

ธนาคารออมสิน
 

 ข้อตกลงการให้สินเชื่อ
 ตารางการผ่อนชำระเงินกู้
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน


สวัสดิการสินเชื่อเพื่อการเคหะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ


 ประกาศ 2566
 ประกาศ 2562 (ยกเลิก)
 ประกาศ 2561 (ยกเลิก)
 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามโครงการ
 แบบเข้าร่วมโครงการ
 แบบขอกู้
 เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อเคหะ

 

ธนาคารกรุงไทย
 

  บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ
  เอกสารประกอบการกู้
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
  หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 

  บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง