ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองทุนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
เกษียณอายุ
กองทุนสิทธิประโยชน์
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลับหน้าหลัก

  ข้อบังคับกองทุน

  ใบสมัครกองทุน

  เลือกแผนการลงทุน

  หนังสือแสดงเจตนาผู้รับผลประโยชน์

  แบบเเจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสะสมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  คู่มือการใช้งานระบบ i-PVD

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน

 

ประกันอุบัติเหตุธนชาติ

  เอกสารประกอบการพิจารณา

  แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

 

เว็บไซต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ