ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองทุนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
เกษียณอายุ
กองทุนสิทธิประโยชน์
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว
 
สวัสดิการบุคคลในครอบครัว กลับหน้าหลัก

 หนังสือแจ้งสิทธิประโยชน์และยืนยันสิทธิ
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลล เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565
 แบบรับรองการขอใช้สิทธิสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับบุคคลในครอบครัว (คู่สมรสหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย)
 แบบรับรองการขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบิดามารดา กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิได้สมรสและไม่มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
 แบบรับรองการขอใช้สิทธิเบิกสวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย
 ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบิดา/มารดา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 ใบเบิกเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)