ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ
ประกาศ COVID-19
รายงานการประชุม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
สถิติข้อร้องเรียน
แบบตรวจการประเมิน ITA
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)
 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2563

 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563

 รายงานผลตามแผน ( 6 เดือน  12 เดือน

ปีการศึกษา 2562

 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562

 รายงานผลตามแผน ( 6 เดือน  12 เดือน

ปีการศึกษา 2561

 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561

 รายงานผลตามแผน ( 6 เดือน  12 เดือน

 

ปีการศึกษา 2560

 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560

 รายงานผลตามแผน ( 6 เดือน  12 เดือน

 

ปีการศึกษา 2559

 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559

 รายงานผลตามแผน ( 6 เดือน  12 เดือน


ปีการศึกษา 2558

 แผนปฏิบัติการและรายงานผลตามแผน ปีการศึกษา 2558

 รายงานผลตามแผน ( 9 เดือน  12 เดือน

 
ปีการศึกษา 2557
 

 แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2557- 2560
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557-2561
 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557

 

 


ปีการศึกษา 2556
 

 แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556-2560
 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560
 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปีการศึกษา 2556

 

 

 

 


ปีการศึกษา 2555
 

 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2555
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555