ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ
ประกาศ COVID-19
รายงานการประชุม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
สถิติข้อร้องเรียน
แบบตรวจการประเมิน ITA
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)
 
การจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

  การจัดการความรู้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2563
        - แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563
        - ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานชั้นต่ำและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

 แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2562
      -  วท.บ.สัตวศาสตร์
      -  ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
      -  นิติศาสตรบัณฑิต
      -  กศ.ม การวิจัยและประเมิน

 Website ศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ

 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 และเอกสารองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559

 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561

 เอกสารองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานภาระงาน (สรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งและสัญญาจ้าง การขอพระราชทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการงานศพ และ MOU กับธนาคาร)

เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง จากงานประจำสู่งานวิจัยสถาบัน

การวิเคราะห์กระบวนงานที่สำคัญ (Core Process) ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557

ประเด็นการแบ่งปันข้อมูลการปรับปรุง และบทเรียนที่ได้รับระหว่างกลุ่มภารกิจ งาน และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน

เอกสารบรรยายโครงการ "องค์กรแห่งความสุข : สุขกับงานสร้างได้อย่างไร" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558