ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ
ประกาศ COVID-19
รายงานการประชุม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
สถิติข้อร้องเรียน
แบบตรวจการประเมิน ITA
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)
 
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย กลับหน้าหลัก

คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวปฏิบัติ


 สรุปการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบริการด้วยหัวใจ
 คู่มือการเตรียม การบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม
 คู่มือแนวปฏิบัติด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย แบบพิมพ์ ขนาดตราสัญลักษณ์ ผังการเดินของหนังสือภายใน ภายนอก
 คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

เอกสารการบรรยาย
 

 โครงการบรรยาย เรื่อง "จากพื้นที่ปลอดภัยสู่พื้นที่การเติบโตอย่างสร้างสรรค์และการสานพลังสร้างยุทธศาสตร์และหมุดหมาย (27 ธันวาคม 2565)
 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565 (15 - 16 ธันวาคม 2565)
       - วิสัยทัศน์และพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
       - ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
       - ชีวิตและความใฝ่ฝันในการทำงาน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคุณสุวารี คลองโคน
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
 โครงการประชุม เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555
 โครงการ "องค์กรแห่งความสุข : สุขกับงานสร้างได้อย่างไร" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558