ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ
 
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย กลับหน้าหลัก

คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวปฏิบัติ


 สรุปการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบริการด้วยหัวใจ
 คู่มือการเตรียม การบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม
 คู่มือแนวปฏิบัติด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย แบบพิมพ์ ขนาดตราสัญลักษณ์ ผังการเดินของหนังสือภายใน ภายนอก
 คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

เอกสารการบรรยาย
 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
 โครงการประชุม เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555
 โครงการ "องค์กรแห่งความสุข : สุขกับงานสร้างได้อย่างไร" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558