ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ
ประกาศ COVID-19
รายงานการประชุม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
สถิติข้อร้องเรียน
แบบตรวจการประเมิน ITA
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)
 
รายงานการประชุม กลับหน้าหลัก

ที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

 ครั้งที่ 6/2565 (17 ตุลาคม 2565)
 ครั้งที่ 5/2565 (15 สิงหาคม 2565)
​​​​​​​ ครั้งที่ 4/2565 (18 กรกฎาคม 2565)
 ครั้งที่ 3/2565 (20 มิถุนายน 2565)
 ครั้งที่ 2/2565 (21 มีนาคม 2565)
 ครั้งที่ 1/2565 (17 มกราคม 2565)
 ครั้งที่ 8/2564 (20 ธันวาคม 2564)
 ครั้งที่ 7/2564 (15 พฤศจิกายน 2564)
 ครั้งที่ 6/2564 (11 ตุลาคม 2564)
 ครั้งที่ 5/2564 (20 กันยายน 2564)
 ครั้งที่ 4/2564 (21 มิถุนายน 2564)
 ครั้งที่ 3/2564 (4 มิถุนายน 2564)
 ครั้งที่ 2/2564 (15 กุมภาพันธ์ 2564)
 ครั้งที่ 1/2564 (18 มกราคม 2564)
 ครั้งที่ 7/2563 (21 ธันวาคม 2563)
 ครั้งที่ 6/2563 (16 พฤศจิกายน 2563)
 ครั้งที่ 5/2563 (21 กันยายน 2563)
 ครั้งที่ 4/2563 (20 กรกฎาคม 2563)
 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (10 มิถุนายน 2563)
 ครั้งที่ 3/2563 (18 พฤษภาคม 2563)
 ครั้งที่ 2/2563 (20 เมษายน 2563)
 ครั้งที่ 1/2563 (16 มีนาคม 2563)
 ครั้งที่ 9/2562 (16 ธันวาคม 2562)
 ครั้งที่ 8/2562 (26 พฤศจิกายน 2562)
 ครั้งที่ 7/2562 (21 ตุลาคม 2562)
 ครั้งที่ 6/2562 (19 สิงหาคม 2562)
 ครั้งที่ 5/2562 (19 กรกฎาคม 2562)
 ครั้งที่ 4/2562 (17 พฤษภาคม 2562)
 ครั้งที่ 3/2562 (18 มีนาคม 2562)
 ครั้งที่ 2/2562 (18 กุมภาพันธ์ 2562)
 ครั้งที่ 1/2562 (21 มกราคม 2562)
 ครั้งที่ 7/2561 (17 ธันวาคม 2561)
 ครั้งที่ 6/2561 (19 พฤศจิกายน 2561)
 ครั้งที่ 5/2561 (17 กันยายน 2561)
 ครั้งที่ 4/2561 (16 กรกฎาคม 2561)
 ครั้งที่ 3/2561 (13 มิถุนายน 2561)
 ครั้งที่ 2/2561 (19 มีนาคม 2561)
 ครั้งที่ 1/2561 (10 มกราคม 2561)
 ครั้งที่ 8/2560 (18 ธันวาคม 2560)
 ครั้งที่ 7/2560 (20 พฤศจิกายน 2560)
 ครั้งที่ 6/2560 (18 กันยายน 2560)
 ครั้งที่ 5/2560 (21 สิงหาคม 2560)
 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (29 มิถุนายน 2560)
 ครั้งที่ 4/2560 (19 มิถุนายน 2560)
 ครั้งที่ 3/2560 (15 พฤษภาคม 2560)
 ครั้งที่ 2/2560 (12 เมษายน 2560)
 ครั้งที่ 1/2560 (16 มกราคม 2560)
 ครั้งที่ 7/2559 (19 ธันวาคม 2559)
 ครั้งที่ 6/2559 (17 ตุลาคม 2559)
 ครั้งที่ 5/2559 (15 สิงหาคม 2559)
 ครั้งที่ 4/2559 (16 พฤษภาคม 2559)
 ครั้งที่ 3/2559 (18 เมษายน 2559)
 ครั้งที่ 2/2559 (21 มีนาคม 2559)
 ครั้งที่ 1/2559 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
 ครั้งที่ 7/2558 (16 พฤศจิกายน 2558)
 ครั้งที่ 6/2558 (19 ตุลาคม 2558)
 ครั้งที่ 5/2558 (21 กันยายน 2558)
 ครั้งที่ 4/2558 (17 สิงหาคม 2558)
 ครั้งที่ 3/2558 (18 พฤษภาคม 2558)
 ครั้งที่ 2/2558 (16 กุมภาพันธ์ 2558)
 ครั้งที่ 1/2558 (19 มกราคม 2558)
 ครั้งที่ 11/2557 (15 ธันวาคม 2557)
 ครั้งที่ 10/2557 (17 พฤศจิกายน 2557)
 ครั้งที่ 9/2557 (20 ตุลาคม 2557)
 ครั้งที่ 8/2557 (15 กันยายน 2557)
 ครั้งที่ 7/2557 (18 สิงหาคม 2557)
 ครั้งที่ 6/2557 (21 กรกฎาคม 2557)
 ครั้งที่ 5/2557 (16 มิถุนายน 2557)
 ครั้งที่ 4/2557 (19 พฤษภาคม 2557)
 ครั้งที่ 3/2557 (17 มีนาคม 2557)
 ครั้งที่ 2/2557 (17 กุมภาพันธ์ 2557)
 ครั้งที่ 1/2557 (20 มกราคม 2557)

 

 

ประชุมฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

 ครั้งที่ 1/2565 (11 กุมภาพันธ์ 2565)
 ครั้งที่ 4/2564 (7 ธันวาคม 2564)
 ครั้งที่ 3/2564 (/14 กันยายน 2564)
 ครั้งที่ 2/2564 (/26 สิงหาคม 2564)
 ครั้งที่ 1/2564 (8 มีนาคม 2564)
 ครั้งที่ 3/2563 (7 ธันวาคม 2563)
 ครั้งที่ 2/2563 (15 กันยายน 2563)
 ครั้งที่ 1/2563 (10 มีนาคม 2563)
 ครั้งที่ 3/2562 (5 กันยายน 2562)
 ครั้งที่ 2/2562 (6 สิงหาคม 2562)
 ครั้งที่ 1/2562 (25 กุมภาพันธ์ 2562)
 ครั้งที่ 3/2561 (27 พฤศจิกายน 2561)
 ครั้งที่ 2/2561 (18 กรกฎาคม 2561)
 ครั้งที่ 1/2561 (24 เมษายน 2561)
 ครั้งที่ 4/2560 (14 ธันวาคม 2560)
 ครั้งที่ 3/2560 (25 ตุลาคม 2560)
 ครั้งที่ 2/2560 (11 เมษายน 2560)
 ครั้งที่ 1/2560 (9 มีนาคม 2560)
 ครั้งที่ 4/2559 (7 ธันวาคม 2559)
 ครั้งที่ 3/2559 (20 ตุลาคม 2559)
 ครั้งที่ 2/2559 (22 เมษายน 2559)
 ครั้งที่ 1/2559 (18 มกราคม 2559)
 ครั้งที่ 5/2558 (30 ธันวาคม 2558)
 ครั้งที่ 4/2558 (17 พฤศจิกายน 2558)
 ครั้งที่ 3/2558 (23 กันยายน 2558)
 ครั้งที่ 2/2558 (14 กรกฎาคม 2558)
 ครั้งที่ 1/2558 (5 มีนาคม 2558)
 ครั้งที่ 5/2557 (19 พฤศจิกายน 2557)
 ครั้งที่ 4/2557 (1 กรกฎาคม 2557)
 ครั้งที่ 3/2557 (27 พฤษภาคม 2557)
 ครั้งที่ 2/2557 (1 พฤษภาคม 2557)
 ครั้งที่ 1/2557 (3 มกราคม 2557)
 ครั้งที่ 3/2556 (14 ตุลาคม 2556)
 ครั้งที่ 2/2556 (19 มิถุนายน 2556)
 ครั้งที่ 1/2556 (25 มีนาคม 2556)
 ครั้งที่ 5/2555 (24 ตุลาคม 2555)
 ครั้งที่ 4/2555 (18 ตุลาคม 2555)
 ครั้งที่ 3/2555 (13 กันยายน 2555)
 ครั้งที่ 2/2555 (8 สิงหาคม 2555)
 ครั้งที่ 1/2555 (4 กรกฎาคม 2555)
 ครั้งที่ 3/2554 (23 พฤศจิกายน 2554)
 ครั้งที่ 2/2554 (29 สิงหาคม 2554)
 ครั้งที่ 1/2554 (9 กุมภาพันธ์ 2554)
 ครั้งที่ 1/2553 (17 ธันวาคม 2553)