ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ
ประกาศ COVID-19
รายงานการประชุม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
สถิติข้อร้องเรียน
แบบตรวจการประเมิน ITA
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก


ด้านสารบรรณ

 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) ( Pdf      Word)
 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก  ( Pdf      Word)


ด้านบริหารงานบุคคล

 สัญญาจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 สัญญาจ้าง (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
 สัญญาค้ำประกัน (พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (Word)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (Pdf)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย/ลูกจ้างของวิทยาลัย (Word)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย/ลูกจ้างของวิทยาลัย (Pdf)
 บันทึกขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ( pdf   word
 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ข้าราชการ) ( pdf   word
 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ( pdf   word
 แบบแจ้งข้อมูลการได้มาซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 แบบแจ้งข้อมูลการได้มาซึ่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 แบบฟอร๋มขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง

 

ด้านสวัสดิการ


 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 บันทึกส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ กรณีสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม
 แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 แบบเบิกเงินสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม


 ขออนุญาตศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
 แผนการศึกษา
 แบบรายงานผลการศึกษา
       - หนังสือนำ
       - แบบรายงานผลการศึกษา
       - ตัวอย่างแผนการศึกษา
 แบบรายงานการฝึกอบรม
 แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร
 ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 บันทึกขออนุมัติลาไปฝึกอบรม
 บันทึกขออนุมัติลาไปศึกษา
 บันทึกขออนุญาตสมัครเข้าศึกษา
 บันทึกขออนุมัติลาศึกษาต่อกรณีได้รับอนุมัติให้สมัครเข้าศึกษาแล้ว
 บันทึกขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

 


ด้านทะเบียนประวัติ


 บันทึกการแจ้งการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล
 แบบรายงานการบันทึกผลงานทางวิชาการ
 แบบหนังสือรับรองภาษาไทย - พนักงานมหาวิทยาลัย
 บันทึกขอปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร
 แบบขอแก้ไขข้อมูลประวัติในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (เนื่องจากพบความผิดพลาดของข้อมูล)
 ขอรับสำเนาเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ( Pdf      Word)
 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ( Pdf     Word)
       - แนวปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 บันทึกขอหนังสือรับรอง
 แบบรายงานข้อมูลบุคลากรที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 หนังสือรับรองการซื้ออาวุธปืน

 

 

ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์


 แบบคำขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ( Pdf      Word)
 แบบส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ( Pdf     Word)
 แบบรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (แบบ คส.2) ( Pdf     Word)