ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ
 
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต กลับหน้าหลัก

 ปี 2559

ท่านสามารถติดตามข้อมูลในรูปแบบ Ebook ได้ที่เว็บไซต์ 
www2.tsu.ac.th/tsudoc/retire_book