ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ
ประกาศ COVID-19
รายงานการประชุม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
สถิติข้อร้องเรียน
แบบตรวจการประเมิน ITA
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)
 
ประกาศ COVID-19 กลับหน้าหลัก

  แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (27 กุมภาพันธ์ 2563)

  แนวปฏิบัติบุคลากรที่เดินทางไปต่างประเทศ (18 มีนาคม 2563)

  แนวทางให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (9 เมษายน 2563)

  ระบบแบบบันทึกรายงานสุขภาพรายวัน (13 เมษายน 2563)

  ระบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน (15 เมษายน 2563)

  แนวทางให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (30 เมษายน 2563)

 ยกเลิกแนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) กรณีการแพร่ระบดาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (10 มิถุนายน 2563)

 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของบุคลากร (ฉบับที่ 1) (27 ธันวาคม 2563)

 แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และแยกเพื่อสังเกตอาการ (Self Quarantine) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1/2564) (11 เมษายน 2564) 

 แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2/2564) (13 เมษายน 2564)

 แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3/2564) (4 มิถุนายน 2564)

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานที่ตั้งหน่วยงานปกติ (12 พฤษภาคม 2565)