ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ
ประกาศ COVID-19
รายงานการประชุม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
สถิติข้อร้องเรียน
แบบตรวจการประเมิน ITA
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) กลับหน้าหลัก

 ภารกิจสารบรรณมหาวิทยาลัย (กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย)
       -  หนังสือภายนอก

 ภารกิจกองทุนพัฒนาบุคลากร (กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
      -  การเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการศึกษาต่อจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

 ภารกิจการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล)
      - การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 ภารกิจสวัสดิการ (กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติและสวัสดิการ)
      - สวัสดิการกรณีสงเคราะห์กรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย