ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานขั้นต่ำ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประเมินต่อสัญญา
 
ภาระงานขั้นต่ำ กลับหน้าหลัก

ประกาศ

 ประกาศ กพอ.
        -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
        -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
        -  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
        -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
        - มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

 ประกาศ กนบ.

        -  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1) พ.ศ. 2560
        -  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560
        -  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
        -  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
        -  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2564

 

         ประกาศ กบม.
        - ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ.2560
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561

 

 

กรอกข้อมูลภาระงาน
 

 แบบรายงานผลปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี
 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ( pdf   word)
 แบบรายงานภาระงานทางวิชากาาของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ( pdf   word)
 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ( pdf   word
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู้อายุเกิน 60 ปี
 แบบรายงานผลงานงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู้มีอายุเกิน 60 ปี
 แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 

รายงานการประชุม / มติที่ประชุม

 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (เรื่อง พิจารณาประเด็นมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย กรณีคณาจารย์ ปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี)
 รายงานการประชุมคณะทำงานการคิดภาระงานชั้นต่ำฯ ครั้งที่ 2/2563 (23 เมษายน 2563)