ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานขั้นต่ำ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประเมินต่อสัญญา
 
ภาระงานขั้นต่ำ กลับหน้าหลัก

คำชี้แจง

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำใหม่มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ในแต่ละปีการศึกษา คณาจารย์ประจำต้องมีภาระงานขั้นต่ำรวมทุกด้าน ไม่น้อยกว่า 1,260 ชั่วโมง

1. กลุ่มเน้นการสอน กำหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละด้าน ดังนี้

 (ก) ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า 567 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
 (ข) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า 126 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
 (ค) ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต และภาระงานอื่นๆ รวมกัน ร้อยละ 0 – 45 ของภาระงานขั้นต่ำ(ระหว่าง 0 – 567 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)

2. กลุ่มเน้นการวิจัย กำหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละด้าน ดังนี้

 (ก) ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า 189 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
 (ข) ภาระงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า 567 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
 (ค) งานวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต และภาระงานอื่นๆ รวมกัน ร้อยละ 0 – 40 ของภาระงานขั้นต่ำ (ระหว่าง 0 – 504 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)

 เอกสารซักซ้อมความเข้าใจการรายงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ที่มีอายุเกิน 60 ปี ประจำปีการศึกษา 2564

 
ประกาศ

 ประกาศ กพอ.
        -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
        -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
        -  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
        -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
        -  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

 ประกาศ กนบ.
        -  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
        -  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1) พ.ศ. 2560
        -  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560
        -  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
        -  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
        -  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2564

 ประกาศ กบม.
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
        - ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ.2560

  ปฏิทินการรายงานมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

 

กรอกข้อมูลภาระงาน
 

 แบบรายงานผลปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี
 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ( pdf   word)
 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ( pdf   word)
 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ( pdf   word
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู้อายุเกิน 60 ปี
 แบบรายงานผลงานงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู้มีอายุเกิน 60 ปี
 แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 

รายงานการประชุม / มติที่ประชุม

 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (เรื่อง พิจารณาประเด็นมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย กรณีคณาจารย์ ปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี)
 รายงานการประชุมคณะทำงานการคิดภาระงานชั้นต่ำฯ ครั้งที่ 2/2563 (23 เมษายน 2563)

 เอกสารซักซ้อมความเข้าใจการรายงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ที่มีอายุเกิน 60 ปี ประจำปีการศึกษา 2564