ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานขั้นต่ำ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประเมินต่อสัญญา
 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี กลับหน้าหลัก

 Workflow

ข้าราชการ

 ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
        - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว718  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใช้สำหรับการเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2558
        -  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
        - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2558
        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564
        - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564

 แบบฟอร์ม
        - แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
        - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
        - แบบรายงานข้อมูลการเลื่อนหรือเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 

พนักงานมหาวิทยาลัย-ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2561
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ.2559
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2560

 แบบฟอร์ม
        - แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (พนักงานมหาวิทยาลัย)
        - แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
        - แบบรายงานผลการประเมินตนเองตามพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร)
        - แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร)
        - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
        - แบบรายงานข้อมูลการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
        - แบบรายงานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
        - แบบแจ้งการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        - แบบรายงานข้อมูลเงินเพิ่มพิเศษของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการหรือรองคณบดีต่างส่วนงานที่สังกัด

 สูตรคำนวณการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการหรือรองคณบดีต่างส่วนงานที่ตนสังกัด

 ตัวอย่าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สังกัดหน่วยงานลักษณะพิเศษ

  สูตรคำนวณการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สังกัดหน่วยงานลักษณะพิเศษ

 ตัวอย่าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สังกัดหน่วยงานลักษณะพิเศษ

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

  สูตรคำนวณการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน

 ตัวอย่าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างาน

 

ลูกจ้างของส่วนราชการ

 ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
      -  ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2564
      - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/027  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
        - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว337  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559  เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
           1) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน หน้า 1-23
           2) กลุ่มงานสนับสนุน หน้า 1-45 
           3) กลุ่มงานสนับสนุน หน้า 46-87 
           4) กลุ่มงานช่าง หน้า 1-35
           5) กลุ่มงานช่าง หน้า 36-70
           6) กลุ่มงานช่าง หน้า 71-101
           7) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ หน้า 1-4
        - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 47  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
        - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2554
        - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
        - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0428/ว97  ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
        - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550
        - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ ตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 แบบฟอร์ม
        - แบบข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจำ)
        - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจำ)
        - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจำ) - ส่วนที่ 1
        - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจำ) - ส่่วนที่ 2
        - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจำ)
        - แบบรายงานข้อมูลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจำ)

 

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
 

 ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
       
- รายละเอียด

 แบบฟอร์ม
        -  โปรแกรมช่วยคำนวณภาระงานของคณาจารย์