ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานขั้นต่ำ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประเมินต่อสัญญา
 
ประเมินต่อสัญญา กลับหน้าหลัก

ประเมินต่อสัญญาจ้าง


 Workflow กระบวนการ

 ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2558 (สำหรับผู้ที่บรรจุก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557)
         - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 (สำหรับผู้ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557)
          - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป พ.ศ. 2558


 แบบฟอร์ม
        - แบบรายงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
        - แบบรายงานผลสำเร็จของการพัฒนาตนเอง

 

 

 


ประเมินบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 

 ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการบรรจุเป็นพนักงานประจำสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2558 (สำหรับผู้ที่บรรจุก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557)
        - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุเป็นพนักงานประจำ พ.ศ. 2557 (สำหรับผู้ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557)
        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการบรรจุเป็นพนักงานประจำสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป พ.ศ. 2558


 แบบฟอร์ม
        - แบบรายงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของพนักงานมหาวิทยาลัย
        - แบบรายงานผลสำเร็จของการพัฒนาตนเอง