0 7431 7616 -
แบบฟอร์ม
ด้านสารบรรณ

 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ)  (Word    Pdf)
 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก  (Word   Pdf


ด้านบริหารงานบุคคล

 สัญญาจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 สัญญาจ้าง (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
 สัญญาค้ำประกัน (พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (Word)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (Pdf)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย/ลูกจ้างของวิทยาลัย (Word)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย/ลูกจ้างของวิทยาลัย (Pdf)
 บันทึกขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ (pdf   word)
 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ข้าราชการ) ( pdf   word
 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ( pdf   word
       - Flow ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศ
 แบบแจ้งข้อมูลการได้มาซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 แบบแจ้งข้อมูลการได้มาซึ่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 แบบฟอร๋มขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง

 

ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม

 ขออนุญาตศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
 แผนการศึกษา
 แบบรายงานผลการศึกษา
       - หนังสือนำ
       - แบบรายงานผลการศึกษา
       - ตัวอย่างแผนการศึกษา
 แบบรายงานการฝึกอบรม
 แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร
 ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 บันทึกขออนุมัติลาไปฝึกอบรม
 บันทึกขออนุญาตสมัครเข้าศึกษา (Pdf    Word)
 บันทึกข้ออนุญาตลาศึกษาต่อกรณีได้รับอนุมัติให้สมัครเข้าศึกษาแล้ว (Pdf    Word)
 บันทึกขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ


ด้านทะเบียนประวัติ


 บันทึกการแจ้งการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล
 แบบรายงานการบันทึกผลงานทางวิชาการ
 แบบหนังสือรับรองภาษาไทย - พนักงานมหาวิทยาลัย
 บันทึกขอปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร
 แบบขอแก้ไขข้อมูลประวัติในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (เนื่องจากพบความผิดพลาดของข้อมูล)
 ขอรับสำเนาเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ( Pdf      Word)
 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ( Pdf     Word)
       - แนวปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ลูกจ้างโครงการ/โครงการเงินทุนหมุนเวียน ( Pdf     Word)
 บันทึกขอหนังสือรับรอง
 แบบรายงานข้อมูลบุคลากรที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 หนังสือรับรองการซื้ออาวุธปืน 
 

ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 แบบคำขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ( Pdf      Word)
 แบบส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ( Pdf     Word)
 แบบรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (แบบ คส.2) ( Pdf     Word)