0 7431 7616 -
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2552

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต (ปรับปรุงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต (ปรับปรุงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายนิติการ

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

  ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง จัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย